Dokumenty

Dokumenty – obowiązek informacyjny

Wychodząc na przeciw wymaganiom stawianym w  nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, a także potrzebom Klientów, postanowiliśmy udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty, jak również stworzyć serwis informacyjny, który będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje.

Administrator danych

RODO - dla użytkowników programu Ortodoncja

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ORTODONCJA

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji programu Ortodoncja jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zapoznania się z wersją testową programu Ortodoncja oraz zakupu program komputerowego Ortodoncja.

W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka nie może udostępnić ani sprzedać licencji programu Ortodoncja.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Użytkownika.

Dane Użytkownika nie są usuwane po wygaśnięciu ważności licencji programu Ortodoncja przez ORTOBAJT Anna Smołka. Konto Użytkownika zapisuje całą historię połączeń komputera z serwerem. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne do uruchamiania programu Ortodoncja a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów. Żądanie usunięcia danych oznacza także żądanie wyrejestrowania się z serwera .
Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ORTODONCJA

W związku z chęcią przetestowania programu Ortodoncja lub zakupu licencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uruchomienia programu komputerowego Ortodoncja w wyniku rejestracji konta Użytkownika, jak również przekazywania informacji związanych z dokonywaniem zakupów udziału w kursach i licencji programowych;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uruchomienia programu Ortodoncja na komputerze Użytkownika;

RODO - dla uczestników szkoleń i webinarów

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji na szkolenie lub webinar jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług związanych ze szkoleniami i webinarami świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji na szkolenie lub webinar oraz uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

W przypadku odmowy podania przez Uczestnika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka może odmówić uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Uczestnika.

Dane Uczestnika nie są usuwane po zakończeniu szkolenia lub webinaru organizowanego przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne, a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów.

Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

W związku z chęcią uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji na szkolenie lub webinar, jak również przekazywania informacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach lub webinarach organizowanych przez firmę Ortobajt;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt.

Regulamin programu

 

Umowa licencyjna

Licencja na użytkowanie programu „Ortodoncja 9”

Przeczytaj uważnie zanim dokonasz instalacji programu.
Instalacja programu oznacza zgodę na warunki licencji.

1. Niniejsza Licencja jest umową między ORTOBAJT zwanym w dalszej części umowy PRODUCENTEM, a użytkownikiem końcowym zwanym UŻYTKOWNIKIEM i określa prawa UŻYTKOWNIKA do wykorzystania programu „Ortodoncja” zwanego dalej PROGRAMEM.

2. PROGRAM pozostaje własnością PRODUCENTA.

3. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do eksploatacji programu na jednym stanowisku komputerowym w danym momencie.

4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji programu.

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programu, w szczególności wynikające z błędów systemu operacyjnego, nieprawidłowej obsługi, oraz nieadekwatnej interpretacji rejestrowanych danych.

6. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do otrzymywania nowszych wersji programu (up-grade) na preferencyjnych warunkach. Podstawą do ich uzyskania jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup programu przez UŻYTKOWNIKA.

7. Wszelkie usługi w czasie użytkowania programu będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień dotyczących zarówno zakresu usług, jak i wysokości wynagrodzenia.

8. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania oraz przetwarzania statystyk użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA.

9. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z PROGRAMU wyłącznie w celu prowadzenia praktyki lekarskiej.

10. Prowadzenie kursów, prelekcji oraz innych form kształcenia mających charakter komercyjny przy użyciu PROGRAMU, bez porozumienia z PRODUCENTEM jest zabronione.

Elastic-email

Program Ortodoncja umożliwia przesyłanie pacjentom powiadomień o zbliżających się wizytach.

W tym celu program Ortodoncja nawiązał współpracę z serwerem Elastic-email.

Poniżej prezentujemy regulamin korzystania z serweru Elastic-email.

Zapewniamy, że powierzone dane są wykorzystywane tylko w celach wysyłki powiadomień o zaplanowanych wizytach i nie podlegają one jakiejkolwiek analizie ani weryfikacji.

Mechanizm wysyłania powiadomień to funkcjonalność z której można skorzystać.

Nie jest włączony automatycznie, więc skutki prawne mogą pojawić się dopiero po jego włączeniu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych osobowych
1.1. Administratorem Państwa danych jest Anna Smołka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna
Smołka Ortobajt”, ul. Jugosłowiańska, nr 106A, 51-112 Wrocław, wpisana do CEIDG, NIP 8951286951, REGON
021504690 (dalej: „Administrator” lub „Administrator Danych”).
1.2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za pośrednictwem adresu:
biuro@ortobajt.pl .
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
2.2. Podstawy prawne przetwarzania danych:
2.2.1. Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej
zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze Danych.
2.2.2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora
Danych.
2.2.3. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz
podmiotów współpracujących z Administratorem Danych,
2.3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody).
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z
upoważnienia Administratora Danych.
3.1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie
uzasadnionych interesów:
3.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu (https://ortobajt.pl/) i informacji w nim zawartych;
3.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;
3.1.3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do
wewnętrznych celów administracyjnych;
3.1.4. Zapobieganie oszustwom;
3.1.5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Administratora Danych;
4. Odbiorcy danych
4.1. Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę
Użytkowników/Klientów (podwykonawcy, płatności, usługi dodatkowe), dostawców usług wspierających działania
marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania
danych wynikać będzie z przepisów prawa. Przekazanie danych odbywać się będzie zgodnie z wymogami
przewidzianymi przez RODO.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
5.1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących
przypadkach:
5.1.1. Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;
5.1.2. W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta
elektroniczna, hosting);
5.1.3. w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.
6. Okres przechowywania danych osobowych
6.1. Przekazane Administratorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:
6.1.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków
prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres związany z rękojmią przysługującą Użytkownikom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub

dochodzenia należności przez Administratora od Użytkownika, a także w celu wypełnienia prawnych
obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).
6.1.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z
prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub osobę trzecią będą
przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.
6.1.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.
7. Profilowanie
7.1. W celu prowadzenia działań marketingowych Administrator może wykorzystywać preferencje i zainteresowania
Użytkowników do dopasowania komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkowników, tj. oferowania produktów
lub usług zgodnych z informacjami podanymi przez Użytkownika.
7.2. Ocena preferencji i zainteresowań odbywa się na podstawie:
7.2.1. Danych podanych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy lub przekazywanych za pośrednictwem
formularzy;
7.2.2. Zakupionych produktów lub usług;
7.2.3. Informacji na temat działań Użytkownika w Serwisie zbieranych automatycznie;
7.3. Po uzyskaniu stosownej zgody skutkiem profilowania może być przekazanie Użytkownikowi spersonalizowanej
oferty od Administratora lub jego kontrahenta.
7.4. W wyjątkowych przypadkach, skutkiem Profilowania może być otrzymywanie różnych ofert przez osoby o takich
samych cechach, jednak w żadnym przypadku Profilowanie nie doprowadzi do ograniczenia dla Użytkownika
oferty Administratora.
8. Prawa Użytkownika
8.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych
osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do
innego administratora danych).
8.2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie –
najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach
niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
8.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik
ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której
dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8.5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Obowiązki Użytkownika
9.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować
będzie brakiem możliwości realizacji umowy lub zamówionych usług (np. newsletter).
9.2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Użytkownik oświadcza, iż podawanego przez niego dane
są zgodne z jego stanem wiedzy.
10. Informacja o plikach cookies
10.1. Serwis korzysta z plików cookies.
10.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest Operator Serwisu.

10.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
10.4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
10.4.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
10.4.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
w szczególności sieci Google.
10.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
10.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
10.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o
ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
11. Logi serwera.
11.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsługi świadczonych usług hostingowych.
11.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
11.2.1. czas nadejścia zapytania,
11.2.2. czas wysłania odpowiedzi,
11.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
11.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
11.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
11.2.6. informacje o przeglądarce użytkownika,
11.2.7. Informacje o adresie IP.
11.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
11.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
12.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
12.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz ustawienia przeglądarki i postępuj zgodnie z podaną instrukcją.

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH