Instrukcja Integracji z systemem P1

Instrukcja Integracji z systemem P1

Dokumenty Obowiązek informacyjny

dane potrzebne do wystawienia e-recepty i e-skierowania i raportu o zdarzeniu medycznym – porada lekarska:

Dokumenty - obowiązek informacyjny

Wychodząc na przeciw wymaganiom stawianym w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, a także potrzebom Klientów, postanowiliśmy udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty, jak również stworzyć serwis informacyjny, który będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje.

ADMINISTRATOREM danych osobowych na stronie www.ortobajt.pl jest firma: 

ORTOBAJT ANNA SMOŁKA 

NIP 8951286951 

Adres: ul. JUGOSŁOWIAŃSKA 106A 51-112 WROCŁAW 

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej 

tel. +48 608452101 

e-mail:biuro@ortobajt.pl 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych jest Anna Smołka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Smołka Ortobajt”, ul. Jugosłowiańska, nr 106A, 51-112 Wrocław, wpisana do CEIDG, NIP 8951286951, REGON 021504690 (dalej: „Administrator” lub „Administrator Danych”).

  2. Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za pośrednictwem adresu: biuro@ortobajt.pl

 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

  2. Podstawy prawne przetwarzania danych:

   1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu realizacji usług na które osoba, której dane będą przetwarzane, wyraziła zgodę.

   2. Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.

   3. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

   4. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych,

  3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody).

 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

  1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:

   1. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu (https://ortobajt.pl/) i informacji w nim zawartych;

   2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;

   3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;

   4. Zapobieganie oszustwom;

   5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

 4. Odbiorcy danych

  1. Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla dostawców narzędzi i usług wspierających obsługę Użytkowników/Klientów (podwykonawcy, płatności, usługi dodatkowe), dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa. Przekazanie danych odbywać się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi przez RODO.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:

   1. Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;

   2. W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);

   3. w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.

  2. Administrator będzie dążył do wykorzystania w toku prowadzonej działalności w najszerszym możliwym i uzasadnionym stopniu podmiotów, do których RODO znajduje bezpośrednie zastosowanie.

 6. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Przekazane Administratorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:

   1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Użytkownikom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Administratora od Użytkownika, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).

   2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.

   3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

 7. Profilowanie

  1. W celu prowadzenia działań marketingowych Administrator może wykorzystywać preferencje i zainteresowania Użytkowników do dopasowania komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkowników, tj. oferowania produktów lub usług zgodnych z informacjami podanymi przez Użytkownika.

  2. Ocena preferencji i zainteresowań odbywa się na podstawie:

   1. Danych podanych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy lub przekazywanych za pośrednictwem formularzy;

   2. Zakupionych produktów lub usług;

   3. Informacji na temat działań Użytkownika w Serwisie zbieranych automatycznie;

  3. Po uzyskaniu stosownej zgody skutkiem profilowania może być przekazanie Użytkownikowi spersonalizowanej oferty od Administratora lub jego kontrahenta.

  4. W wyjątkowych przypadkach, skutkiem Profilowania może być otrzymywanie różnych ofert przez osoby o takich samych cechach, jednak w żadnym przypadku Profilowanie nie doprowadzi do ograniczenia dla Użytkownika oferty Administratora.

 8. Prawa Użytkownika

  1. Użytkownik i osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).

  2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 8.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9. Obowiązki Użytkownika

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy lub zamówionych usług (np. newsletter).

  2. W momencie przekazywania danych Administratorowi Użytkownik oświadcza, iż podawanego przez niego dane są zgodne z jego stanem wiedzy.

 10. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 11. Logi serwera.

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   1. czas nadejścia zapytania,

   2. czas wysłania odpowiedzi,

   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   6. informacje o przeglądarce użytkownika,

   7. Informacje o adresie IP.

  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz ustawienia przeglądarki i postępuj zgodnie z podaną instrukcją.


INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji na szkolenie lub webinar jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług związanych ze szkoleniami i webinarami świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji na szkolenie lub webinar oraz uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

W przypadku odmowy podania przez Uczestnika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka może odmówić uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Uczestnika.

Dane Uczestnika nie są usuwane po zakończeniu szkolenia lub webinaru organizowanego przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne, a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów.

Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

W związku z chęcią uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji na szkolenie lub webinar, jak również przekazywania informacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach lub webinarach organizowanych przez firmę Ortobajt;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt.

REGULAMIN SPRZEDAŻY LICENCJI NA WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „ORTODONCJA”Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży licencji programu Ortodoncja za pośrednictwem strony internetowej www.ortobajt.pl

SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM danych osobowych na stronie www.ortobajt.pl jest firma:

ORTOBAJT ANNA SMOŁKA

NIP 8951286951

Adres: ul. JUGOSŁOWIAŃSKA 106A 51-112 WROCŁAW

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej

tel. +48 608452101

e-mail:biuro@ortobajt.pl


 • KUPUJĄCY zwany Użytkownikiem ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.


 • UMOWA sprzedaży zawierana jest drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia elektronicznie lub telefonicznej informacji o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia programu Ortodoncja).

 • Program ORTODONCJA jest przeznaczony do wykorzystania komercyjnego.

 • Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów.


 • Użytkownik zobowiązany jest do podania Sprzedającemu danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przekazywane dane.


 • Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży: fakturę.


 • Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www.ortobajt.pl , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


 • Przed złożeniem zamówienia Użytkownik musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy składaniu zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.


 • Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.


 • Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.


 • Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje fakturę proforma przesłaną na podany adres e-mail.


 • Realizacja zamówienia (aktywowanie licencji programu Ortodoncja ) przez SPRZEDAWCĘ następuje po otrzymaniu wpłaty na konto podane na fakturze proforma,


 • Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).


 • Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia elektronicznie lub telefonicznie.


 • Formą płatności jest przelew na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;

 • Program komputerowy ORTODONCJA ma charakter pliku elektronicznego i jest udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

 • Program komputerowy ORTODONCJA posiada oznakowanie, polegające na nadaniu indywidualnych numerów programu i komputerów możliwych do odczytania w Szczegółach licencji programu dostępnych w programie w tym mogą być dane Użytkownika, który jest nabywcą programu.


 • Użytkownik nie ma prawa do ingerowania w strukturę i format pliku, w jakim zapisany jest program Ortodoncja, w szczególności poprzez usuwanie zabezpieczeń lub zmianę formatu pliku.


 • Użytkownik nabywający licencję na wykorzystanie program Ortodoncja zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go wykorzystywać w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw.

 • SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.


 • SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługę przetwarzanie formularza zamówienia programu na stronie internetowej.


 • Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.


 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia na stronie www.ortobajt.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
 • Administratorem Danych Osobowych Użytkownika przetwarzanych w związku z korzystaniem z formularz zamówienia jest SPRZEDAWCA.


 • Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.


 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych do realizacji zamówienia, wynikających z rozporządzenia RODO.


 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu należy wysłać zgłoszenie na podany w zakładce KONTAKT adres e-mail z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.


 • Do zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Użytkownika :

  • nazwisko i imię,

  • adres ,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • firma oraz NIP.


 • Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem, zrealizowania Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.


 • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.


 • Dane osobowe są przetwarzane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości i ustawach podatkowych.


 • Adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania informacji mailowych o pojawieniu się nowej wersji oprogramowania lub końcu licencji programu.


 • Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 • Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.


 • Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Użytkownika.


 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

 • W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.


 • Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.


 • W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.


Licencja na użytkowanie programu „Ortodoncja 9”

Przeczytaj uważnie zanim dokonasz instalacji programu.
Instalacja programu oznacza zgodę na warunki licencji.

1. Niniejsza Licencja jest umową między ORTOBAJT zwanym w dalszej części umowy PRODUCENTEM, a użytkownikiem końcowym zwanym UŻYTKOWNIKIEM i określa prawa UŻYTKOWNIKA do wykorzystania programu „Ortodoncja” zwanego dalej PROGRAMEM.

2. PROGRAM pozostaje własnością PRODUCENTA.

3. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do eksploatacji programu na jednym stanowisku komputerowym w danym momencie.

4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji programu.

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programu, w szczególności wynikające z błędów systemu operacyjnego, nieprawidłowej obsługi, oraz nieadekwatnej interpretacji rejestrowanych danych.

6. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do otrzymywania nowszych wersji programu (up-grade) na preferencyjnych warunkach. Podstawą do ich uzyskania jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup programu przez UŻYTKOWNIKA.

7. Wszelkie usługi w czasie użytkowania programu będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień dotyczących zarówno zakresu usług, jak i wysokości wynagrodzenia.

8. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania oraz przetwarzania statystyk użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA.

9. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z PROGRAMU wyłącznie w celu prowadzenia praktyki lekarskiej.

10. Prowadzenie kursów, prelekcji oraz innych form kształcenia mających charakter komercyjny przy użyciu PROGRAMU, bez porozumienia z PRODUCENTEM jest zabronione.

Program Ortodoncja umożliwia przesyłanie pacjentom powiadomień o zbliżających się wizytach.

W tym celu program Ortodoncja nawiązał współpracę z serwerem Elastic-email.

Poniżej prezentujemy regulamin korzystania z serweru Elastic-email.

Zapewniamy, że powierzone dane są wykorzystywane tylko w celach wysyłki powiadomień o zaplanowanych wizytach i nie podlegają one jakiejkolwiek analizie ani weryfikacji.

Mechanizm wysyłania powiadomień to funkcjonalność z której można skorzystać.

Nie jest włączony automatycznie, więc skutki prawne mogą pojawić się dopiero po jego włączeniu.

Polityka bezpieczeństwa

Program Ortodoncja posiada zabezpieczenia uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do danych osobowych pacjentów w postaci:

 1. Szyfrowania danych: imię, nazwisko, pesel
 2. Zabezpieczenia otwarcia programu indywidualnym hasłem pracownika

Wymagane jest wdrożenie procedur wewnątrz firmy (gabinetu) zapewniających  bezpieczeństwo dostępu do danych jak i możliwości odtworzenia danych w przypadku awarii sprzętu komputerowego.

 1. W czasie instalacji program prosi o założenie nowej bazy danych. Domyślnie proponuje folder znajdujący się na głównym dysku komputera C. 

Zalecamy wybranie innego folderu w którym przechowywana jest baza danych. Najlepiej jeśli będzie to inny dysk komputera a nazwa folderu będzie jednoznaczna np “Ortodoncja Baza”. 

Lokalizacje pliku bazy typu: Dokumenty, Pulpit są łatwo dostępne dla użytkownika i często, przypadkowo można usunąć plik bazy danych, dlatego proponujemy wybranie innej lokalizacji.

 1. Każdy pracownik uruchamiający Ortodoncję powinien posiadać indywidualne konto zabezpieczone unikalnym hasłem.
 2. Pracownik powinien mieć wybrany odpowiedni rodzaj konta Administrator, Lekarz, Sekretarka, Student.  Przynajmniej jedna osoba powinna być Administratorem który posiada nieograniczone uprawnienia w programie.
 3. Istnieje możliwość zapamiętania użytkownika (checkbox Zapamiętaj logowanie w czasie uruchomienia programu) jednak nie jest to zalecane. 

W przypadku kradzieży komputera z zaznaczoną opcją zapamiętaj logowanie każda osoba uruchamiająca program będzie mogła uzyskać dostęp do danych osobowych oraz zobaczyć historię leczenia pacjentów. 

 1. Kopia bezpieczeństwa powinna być często wykonywana. Program Ortodoncja umożliwia przypominanie przy zamknięciu programu o wykonaniu kopii zapasowej. W zależności od poziomu akceptacji utraty danych możemy ustawić przypomnienie( Narzędzia / Narzędzia Administracyjne / Bezpieczeństwo ) codziennie, co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc.
 2. Kopia powinna być wykonywana na dysku zewnętrznym i po jej wykonaniu dysk powinien być przechowywany w innym , bezpiecznym miejscu.
 3. Każdy plik kopii zawiera kompletne dane umożliwiające ich odtworzenie. Starsze kopie można usuwać w celu zwolnienia miejsca na dysku.
 4. Kopia danych powinna zakończyć się komunikatem “ Kopia zapasowa wykonana pomyślnie!”. Pojawienie się innego komunikatu informuje że kopia nie została wykonana. W tym przypadku prosimy o kontakt z informatykiem który oceni powstały problem.
 5. Wykonane kopie należy okresowo weryfikować. Sprawdzić czy w wybranej lokalizacji pojawił się plik z datą wykonania kopii oraz czy wielkość pliku jest zbliżona do wielkości bazy danych.