Przenoszenie bazy

Przenoszenie bazy do nowego komputera


ETAPY PRZENOSZENIA BAZY DANYCH DO NOWEGO KOMPUTERA

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest stworzenie kopii bazy danych na zewnętrznym nośniku pamięci. W tym celu należy:

  1. Podłącz dysk zewnętrzny do starego komputera (pendrive/dysk twardy USB).
  2. Uruchom program Ortodoncja na starym komputerze i otwórz kartę dowolnego pacjenta.
  3. W głównym oknie programu w menu Narzędzia wybierz opcję Stwórz kopię bazy

4. Otworzy się okno wyboru miejsca zapisania zapisania bazy. Wybierz wcześniej podłączony nośnik zewnętrzny i potwierdź.

5. Po zakończeniu kopiowania podłącz dysk do nowego komputera i skopiuj bazę.


Następną czynnością jaką należy wykonać, jest zainstalowanie programu Ortodoncja na nowym komputerze.

Podczas instalacji należy dokonać rejestracji programu. Rejestracja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania programu.


REJESTRACJA PROGRAMU

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne o pierwszym użyciu programu, w którym należy wybrać opcję .

Po wybraniu opcji ,,Tak” pojawi się okno rejestracji w którym konieczne będzie podanie swoich danych:

Gdy proces zakończy się powodzeniem, pojawi się komunikat, a następnie okno ze szczegółami licencji:


Po zarejestrowaniu – program Ortodoncja jest gotowy do użytkowania. Od tej chwili program jest dostępny z licencją 3-miesięczną.

W celu wydłużenia licencji do wykupionej wersji programu, należy skontaktować się z nami, a my przeniesiemy licencję na nowy komputer.

UWAGA!

Przeniesienie klucza programu oraz identyfikatorów komputera (A) i (B) ze starego komputera do nowego komputera nie spowoduje przedłużenie licencji programu do wykupionej wersji.

Każdy klucz programu oraz identyfikatory komputera (A) i (B) są przypisane do konkretnego adresu IP komputera. Przeniesienie ich do nowego komputera spowoduje pojawienie się błędów z licencją, ze względu na konflikt adresów IP.


ZGRYWANIE BAZY DANYCH NA NOWY KOMPUTER

W celu zgrania bazy danych na nowy komputer należy:

  1. Uruchomić program Ortodoncja 9.

2. Po uruchomieniu programu otworzy się okno dialogowe w którym należy wybrać opcję OTWÓRZ BAZĘ ORTODONCJA 7 lub 9

3. Po wybraniu odpowiedniej wersji bazy pojawi się nowe okno.

W wyświetlonym oknie wybieramy bazę z rozwijanej listy, bądź też klikamy na 

W drugim przypadku należy wskazać, gdzie fizycznie na dysku znajduje się plik z bazą danych (plik z rozszerzeniem o7db):

Przy starszych wersjach programu, może pojawić się informacja, że baza wymaga konwersji do najnowszej wersji programu. Dodatkowo spyta się, czy wykonać kopię zapasową przed konwersją bazy (należy wybrać ).
Sugerujemy wykonanie kopi zapasowej.

Rozpocznie się proces tworzenia kopii zapasowej bazy oraz proces konwersji bazy:

Po zakończeniu tego procesu należy nadać dla każdego użytkownika jego login oraz hasło. W przypadku jednak, gdy nie został wcześniej utworzony nowy lekarz – program Ortodoncja utworzy go.

Nazwa użytkownika zostanie utworzona automatycznie, na podstawie pierwszej litery imienia i nazwiska. Jeżeli proponowana nazwa jest nieodpowiednia, można ją zmienić.

Prawidłowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

  • Mieć min. 8 znaków
  • Zawierać przynajmniej jedną wielką literę
  • Zawierać przynajmniej jeden znak specjalny (np. !@#$%^&*)

W przypadku, gdy użytkowników jest kilku, należy również podać, kto będzie administratorem bazy (jej głównym lekarzem) – jest to wymagane aby mieć dostęp do panelu administratora.

Gdy proces nadawania loginów i haseł zostanie zakończony, program wyświetli komunikat:

Skonwertowana baza zostanie otworzona – należy podać nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej, aby otworzyć kartotekę.

Kopiowanie baz danych z aplikacji Ortodoncja 6.8 i wcześniejszych jest możliwe, jednak ze względu na rozbudowany proces musi to wykonać nasz pracownik.

Koszt: 270zł (netto) + koszt dojazdu lub zdalnie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH