Dokumenty

Dokumenty – obowiązek informacyjny

Wychodząc na przeciw wymaganiom stawianym w  nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, a także potrzebom Klientów, postanowiliśmy udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty, jak również stworzyć serwis informacyjny, który będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje.

Administrator danych

RODO - dla użytkowników programu Ortodoncja

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ORTODONCJA

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji programu Ortodoncja jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zapoznania się z wersją testową programu Ortodoncja oraz zakupu program komputerowego Ortodoncja.

W przypadku odmowy podania przez Użytkownika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka nie może udostępnić ani sprzedać licencji programu Ortodoncja.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Użytkownika.

Dane Użytkownika nie są usuwane po wygaśnięciu ważności licencji programu Ortodoncja przez ORTOBAJT Anna Smołka. Konto Użytkownika zapisuje całą historię połączeń komputera z serwerem. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne do uruchamiania programu Ortodoncja a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów. Żądanie usunięcia danych oznacza także żądanie wyrejestrowania się z serwera .
Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ORTODONCJA

W związku z chęcią przetestowania programu Ortodoncja lub zakupu licencji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uruchomienia programu komputerowego Ortodoncja w wyniku rejestracji konta Użytkownika, jak również przekazywania informacji związanych z dokonywaniem zakupów udziału w kursach i licencji programowych;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uruchomienia programu Ortodoncja na komputerze Użytkownika;

RODO - dla uczestników szkoleń i webinarów

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie ,,Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)”.

W związku z tym, informujemy, że administratorem wszystkich danych osobistych uzyskanych w procesie rejestracji na szkolenie lub webinar jest firma ORTOBAJT Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach i w zakresie związanym wyłącznie z realizacją usług związanych ze szkoleniami i webinarami świadczonych przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji na szkolenie lub webinar oraz uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

W przypadku odmowy podania przez Uczestnika niezbędnych danych, firma ORTOBAJT Anna Smołka może odmówić uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze.

Przetwarzanie danych odbywa się na w oparciu o zgodę Uczestnika.

Dane Uczestnika nie są usuwane po zakończeniu szkolenia lub webinaru organizowanego przez ORTOBAJT Anna Smołka.

Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli są już zbędne, a ich dalsze przechowywanie nie jest uzasadnione uprawnieniem Operatora wynikających z obowiązujących przepisów.

Ortobajt Anna Smołka może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

ORTOBAJT Anna Smołka dokłada wszelkich starań, aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub nieuprawnionym korzystaniem.

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WEBINARÓW

W związku z chęcią uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest firma Ortobajt Anna Smołka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańska 106A, NIP 89512895;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji na szkolenie lub webinar, jak również przekazywania informacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach lub webinarach organizowanych przez firmę Ortobajt;
3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia technicznego, kiedy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie to uzasadnione przepisami prawa;
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu lub webinarze organizowanym przez firmę Ortobajt.

Regulamin programu

 

Umowa licencyjna

Licencja na użytkowanie programu „Ortodoncja 9”

Przeczytaj uważnie zanim dokonasz instalacji programu.
Instalacja programu oznacza zgodę na warunki licencji.

1. Niniejsza Licencja jest umową między ORTOBAJT zwanym w dalszej części umowy PRODUCENTEM, a użytkownikiem końcowym zwanym UŻYTKOWNIKIEM i określa prawa UŻYTKOWNIKA do wykorzystania programu „Ortodoncja” zwanego dalej PROGRAMEM.

2. PROGRAM pozostaje własnością PRODUCENTA.

3. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do eksploatacji programu na jednym stanowisku komputerowym w danym momencie.

4. UŻYTKOWNIK nie ma prawa do modyfikacji programu.

5. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania programu, w szczególności wynikające z błędów systemu operacyjnego, nieprawidłowej obsługi, oraz nieadekwatnej interpretacji rejestrowanych danych.

6. UŻYTKOWNIK uprawniony jest do otrzymywania nowszych wersji programu (up-grade) na preferencyjnych warunkach. Podstawą do ich uzyskania jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup programu przez UŻYTKOWNIKA.

7. Wszelkie usługi w czasie użytkowania programu będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień dotyczących zarówno zakresu usług, jak i wysokości wynagrodzenia.

8. PRODUCENT zastrzega sobie prawo do zbierania, przechowywania oraz przetwarzania statystyk użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA.

9. UŻYTKOWNIK jest uprawniony do korzystania z PROGRAMU wyłącznie w celu prowadzenia praktyki lekarskiej.

10. Prowadzenie kursów, prelekcji oraz innych form kształcenia mających charakter komercyjny przy użyciu PROGRAMU, bez porozumienia z PRODUCENTEM jest zabronione.

Elastic-email

Program Ortodoncja umożliwia przesyłanie pacjentom powiadomień o zbliżających się wizytach.

W tym celu program Ortodoncja nawiązał współpracę z serwerem Elastic-email.

Poniżej prezentujemy regulamin korzystania z serweru Elastic-email.

Zapewniamy, że powierzone dane są wykorzystywane tylko w celach wysyłki powiadomień o zaplanowanych wizytach i nie podlegają one jakiejkolwiek analizie ani weryfikacji.

Mechanizm wysyłania powiadomień to funkcjonalność z której można skorzystać.

Nie jest włączony automatycznie, więc skutki prawne mogą pojawić się dopiero po jego włączeniu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH